Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik doe mijn best om daarbij uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Alleen ikzelf, als uw behandelaar, een eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en eventuele waarnemer (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Behalve de AVG en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) zijn de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (koepel KAB) van toepassing op mijn werk.

Uw dossier

Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over mijn behandelingen en uw gezondheidstoestand en gegevens over eventuele andere relevante, door anderen uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook neem ik in het dossier gegevens op die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld over uw levensstijl of voedingspatroon. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Geheimhoudingsplicht

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht (deze geldt ook voor eventuele stagiairs en waarnemers). Ik ben ook de enige die toegang heeft/verleent tot uw medisch dossier en ik bewaar deze dossiers, hetzij op papier in een afgesloten kast, hetzij in digitale vorm beschermd met een wachtwoord. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier.

Delen met derden

Uw medische gegevens gebruik ikzelf voor uw behandeling en tevens uitsluitend:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of door eventuele stagiairs. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen (zie hieronder).

Privacy op de factuur

Op de zorgnota die u ontvangt staan uitsluitend de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• omschrijving van de behandeling – ‘Consult Acupunctuur declaratiecode 24104’

Privacy bezoek www.acupunctuur-denblanken.nl

Als u het contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang dit nodig is vanwege wettelijke verplichtingen, noodzakelijke dossiervorming of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Tevens kan ik op deze website gebruik maken van Google Analytics en Google Search ten behoeve van het verbeteren van (de bereikbaarheid van) mijn website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.